bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Program staży zagranicznych współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Kwota dofinansowania: 148 988,00 EUR

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną kadrę oraz konieczność wzbogacenia oferty treści kształcenia zrealizowano projekt w zakresie organizacji staży zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Ciągły rozwój technologiczny oraz modernizacja zakładów pracy i ich linii technologicznych powoduje, iż dobrze prowadzone kształcenie praktyczne obejmujące znajomość standardów europejskich jest nieodzowne i pożądane na rynku pracy.

Promotorem projektu była Gmina Zbąszynek, która jest organem prowadzącym dla szkoły. Celem głównym projektu było wsparcie 66 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, kształcących się w zawodach: Technik architektury krajobrazu (12 uczniów), Technik mechatronik (17 uczniów), Technik elektryk (11 uczniów) oraz Technik informatyk (26 uczniów) w zdobywaniu umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty oraz możliwość zatrudnienia oraz uczestniczenia i poruszania się po Europejskim Rynku Pracy poprzez organizację staży u niemieckich pracodawców.

Organizacją przyjmującą była Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz koło Lipska, która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów oraz posiada niezbędne warunki do realizacji staży zagranicznych.

Uczniom towarzyszyło 4 opiekunów – nauczycieli przedmiotów zawodowych, których zadaniem było wspomaganie ich pod względem organizacyjnym, kontrola stanu ich bezpieczeństwa w trakcie zajęć i podczas czasu wolnego oraz bieżąca realizacja stażu. W ramach przygotowania praktycznego do wyjazdu uczniowie uczestniczyli w następujących warsztatach i spotkaniach informacyjnych: „Autoprezentacja, jak wykorzystywać nabywane umiejętności w poszukiwaniu pracy?”, Jak postępować, by nie naruszyć prawa poza granicami kraju ?”, Pierwsza pomoc oraz BHP. W ramach przygotowania kulturowego uczniowie uczestniczyli w zajęciach, podczas których poznali kulturę Niemiec, w szczególności Landu Saksonia przygotowując collage oraz prezentacje multimedialne dotyczące Saksonii oraz Lipska. W ramach przygotowania związanego z tematyką wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących omówienia aspektów ujętych w programie stażu oraz przestrzegania zasad w miejscu zakwaterowania. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziałach Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Warsztaty te dotyczyły następującej tematyki: z zakresu informatyki: Druk 3D, Rozszerzona rzeczywistość dla każdego – nowy wymiar reklamy, IoT – Internet rzeczy oraz Programowanie urządzeń z graficznym interfejsem dotykowym, z zakresu elektryki i mechatroniki: Sieć bezprzewodowa w obiektach mobilnych, Sterowanie bezprzewodowe, Tchnij życie w mikrokontroler w 30 min., IoT – Internet rzeczy, z zakresu architektury: Architektura krajobrazów współczesnych oraz Rewaloryzacja i rekultywacja krajobrazów.Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2015 do 30.12.2016, natomiast realizacja staży zagranicznych nastąpiła w trzech terminach: od 03.05.2015 do 30.05.2015 – 29 uczniów, od 21.08.2016 do 17.09.2016 – 24 uczniów, od 02.10.2016 do 29.10.2016 – 13 uczniów. W ramach stażu uczniowie nabywali praktyczną wiedzę oraz umiejętności w zawodach, w których się kształcą w niemieckich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w okolicy miejscowości Leipzig, a w realizację stażu zaangażowane były: ośrodek Gut Wehlitz należący do firmy Vitalis GmbH, firma Nussbaum Parking GmbH oraz firma Sobotta Objekteinrichtung Leipzig GmbH. W ramach stażu zrealizowany został również aspekt kulturowy w formie wycieczek krajoznawczych do Berlina, Drezna oraz Lipska. W ramach projektu przeprowadzone zostały również wizyty monitorujące przebieg stażu.

Rezultatem projektu było realizacja stażu zagranicznego w zakresie treści przedmiotu praktyka zawodowa zgodnie z przewidywanym okresem (4 tygodnie) i programem nauczania dla zawodów: Technik informatyk, Technik mechatronik, Technik elektryk oraz Technik architektury krajobrazu, możliwość obserwacji przez uczniów i ich opiekunów organizacji pracy w firmach na terenie Niemiec, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, zaświadczeniami oraz dokumentem EUROPASS Mobilność, podniesienie umiejętności językowych z zakresu języka niemieckiego oraz języka angielskiego, w szczególności w odniesieniu do słownictwa technicznego, podniesienie samooceny, kreatywności oraz samodzielności uczestników projektu, nawiązanie współpracy między instytucjami krajów UE zajmującymi się kształceniem zawodowym, których celem jest poprawa jakości i ujednolicenia kształcenia zawodowego w Europie, poszerzenie wiedzy kulturoznawczej oraz przełamanie stereotypów oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy. Projekt miał wymiar lokalny i regionalny oraz międzynarodowy.