bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|30-11-2016

Praca wakacyjna w Niemczech

company_logoWojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości legalnego zatrudnienia polskich studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Niemiec w okresie letniej przerwy wakacyjnej w 2017r.

W dniach od 01 grudnia 2016r. do 13 stycznia 2017r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp. będzie prowadzić zapisy chętnych studentów.

Zgodnie z przesłanymi przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia uczniów/studentów polskich na okres wakacji w Niemczech lato – 2017r., o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci uczelni wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 09.2017r. ;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 08.2017r. ;
 • deklarują znajomość języka niemieckiego
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji ( ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania „Bewerbung 2017” wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie „Bewerbung 2017”;
 • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” z pieczątką nagłówkową uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz
  z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.
 • Studenci/ Uczniowie którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

 • Student/Uczeń zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • Podanie „Bewerbung 2017” należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce – dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Studenci/Uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/ uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i przez pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Studenci/Uczniowie posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość studentów/ uczniów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy student/ uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się
  i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2017r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne
z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn

Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki formalne mogą pobrać formularze ze strony internetowej: wupzielonagora.praca.gov.pl lub osobiście w dniach 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. w godzinach od 08.00 do 14.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kombatantów 34 (IV piętro, pokój 5).

Poprawnie wypełnione komplety ww. dokumentów należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2017 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze,
ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub do Oddziału Zamiejscowego WUP w Gorzowie Wlkp.,
ul Kombatantów 34 (IV piętro, pokój 5) –w miejscu uprzedniego pobrania wniosku.

Zgłaszający się student/uczeń powinien okazać:

– ważną legitymację studencką lub uczniowską,

– dowód osobisty

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonów:

68/ 456 77 07 lub 95/ 72070 14.

Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów:

 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej
  (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 3. Uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 4. Po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 5. Ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 7. Uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Z poważaniem

Wicedyrektor

ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Zielonej Górze

Łukasz Hudziak

Formularze:

Bewerbunbsbogen2017

Merkblatt

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy – 2017

zaświadczenie o wpisie na listę studentów PL

zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2017