bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

PRZETARG I – OGŁOSZENIE

 

Zbąszynek: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/
Numer ogłoszenia: 289370 – 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszynek , Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, tel. 068 3849140, faks 068 3849484.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszynek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług edukacyjnych w określonych zakresach tematycznych w ZST w Zbąszynku na rzecz uczniów tej placówki. Przewiduje się, że zamówienie zostanie udzielone w 15 częściach, wg zestawienia, jak w załączniku A. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania koncepcji usługi edukacyjnej, w szczególności w zakresie przekazywanych treści i sposobu wykonywania usługi (prowadzenia wykładu). Opracowanie koncepcji następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego przy uwzględnieniu ram prawnych projektu i rozeznania co do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania lub wyboru materiałów edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania materiałów edukacyjnych do poziomu grupy. Zakup bądź powielenie materiałów edukacyjnych następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego w ramach środków finansowych projektu. W przypadku korzystania z materiałów szkoleniowych w postaci podręczników Wykonawca zapewni, aby podręczniki zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu: -materiałów szkoleniowych; -wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, ankiety, testy, etc.). Oznaczenia będą zgodne ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przeprowadzonych usług edukacyjnych za pomocą szkolnego dziennika zajęć, który zawierał będzie m.in: listę słuchaczy, weryfikację obecności na zajęciach uczestników szkolenia w każdym dniu świadczenia usług edukacyjnych, zakładany program szkolenia ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin szkoleniowych, realizację rzeczywistej usługi edukacyjnej ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, czas trwania (w godzinach szkoleniowych) podpis wykładowcy, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. Wykonawca nadto zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług edukacyjnych za pomocą Karty Pracy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy odbiorców usług edukacyjnych. Ilość sprawdzianów wiedzy w danej części zamówienia, czas ich przeprowadzenia, zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę odbiorców usługi w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w trakcie trwania szkoleń ankiet monitorujących jakość prowadzonych zajęć: przed rozpoczęciem i na zakończenie wykonywania usługi edukacyjnej, opracowania tych ankiet w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego, a także sporządzenia analiz podsumowujących wyniki tych ankiet. Wykonawca zobowiązuje się do analizy treści sporządzanych przez uczestników szkolenia ankiet i dostosowania warunków realizacji szkolenia oraz poziomu merytorycznego do sugestii uczestników szkolenia, przy czym dokonuje to po konsultacji i z uzgodnieniem zmian z Zamawiającym. Ankiety należy przeprowadzać poza zakontraktowanym czasem udzielania usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Kart Pracy i szczegółowego i rzetelnego dokumentowania czasu pracy w związku z projektem oraz ewentualnie innymi projektami, w jakie jest zaangażowany..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykształcenie minimum inżynierskie, wyższe kierunkowe (okazanie się dyplomem – kserokopie potwierdzone przez Oferenta) z przygotowaniem pedagogicznym
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zst.zbaszynek.pl, www.bip.zbaszynek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 66-210 Zbąszynek, ul. Kolejowa 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 09:00, miejsce: należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Język angielski zawodowy (mechatronik, elektryk, informatyk).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa 10osób 96 h w terminie 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Język niemiecki zawodowy (mechatronik, elektryk, informatyk).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa 10 osób 96 h okres 01-09-2013 do 30-06- 2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Matematyka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa 10 osób 96 h okres 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Matematyka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 grupy 10 osób 96 h /1 grupa okres 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warsztaty Filmowe (techniki filmowe, montaż scen i ujęć).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa 15 osób 144 h okres 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warsztaty Dziennikarskie (współczesny świat, rozumienie rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 10 osób 96 h okres 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warsztaty Informatyczne (projektowanie instalacji w 2D i 3D, tworzenie animacji i grafik komputerowych).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2grupy 10osób 96h/1grupa okres 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Warsztaty Mechatroniczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 15osób 84 h okres 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Warsztaty Elektryczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 15osób 102 h okres01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Projektowanie Terenów Zielonych (projektowanie terenów m.in. w programie GardenPhilia Pro, tworzenie makiet i prace w terenie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2grupy 10 osób 88 h okres 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Doradztwo zawodowo-edukacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2grupu 15osób 36 h/1 grupa okres 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia z fizyki (zjawiska i procesy towarzyszące żeglowaniu, doświadczenia).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 10osób 36 h okres 01-09-2013 do 28-02-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia z geografii (zjawiska i procesy towarzyszące żeglowaniu, doświadczenia).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 10osób 36 h okres 01-03-2014 do 30-06-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia rozwijające – jęz. niemiecki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 20osób 32 h okres 18-08-2014 do 27-08-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia rozwijające – jęz. angielski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 20osób 32 h okres 18-08-2014 do 27-08-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

Przetarg na stronie Urzędu Gminy Zbąszynek TUTAJ

 

PRZETARG II – OGŁOSZENIE

 

Zbąszynek: Przygotowanie i dostawa posiłków do ZST w Zbąszynku
Numer ogłoszenia: 289920 – 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszynek , Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, tel. 068 3849140, faks 068 3849484.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.zbaszynek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków do ZST w Zbąszynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków w określonych godzinach do ZST im. Jana Pawła II w Zbąszynku dla uczniów objętych dożywianiem w ramach projektu /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z normą żywienia i racjami pokarmowymi określonymi dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki, dostarczyć je uczniom we własnym zakresie i we własnych pojemnikach oraz dostarczyć odpowiednią ilość naczyń, w których będą wydawane posiłki. Szkoła nie posiada sali przystosowanej do spożywania posiłków. Wykonawca musi zapewnić taką salę, ale z założeniem, że czas na dojście ze szkoły do sali, spożycie posiłku i powrót na zajęcia nie może przekroczyć 30 minut. Posiłki będą dostarczane w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, wtedy gdy prowadzone będą zajęcia projektowe dla grupy 60 uczestników projektu. Przyjmuje się, że 15 dni w skali miesiąca, przez okres 12 miesięcy (od 01 września 2013r. do 30.11.2014r. z pominięciem ferii zimowych, letnich, wiosennych i okresów świątecznych) Uwaga: Podane ilości posiłków oraz godziny wydawania są orientacyjne. Dokładne ilości będą określone w momencie podpisania umowy. Posiłki muszą być urozmaicone, przygotowywane wg wcześniej ustalonego tygodniowego jadłospisu. Jadłospis powinien być przygotowany tak, by w trakcie tygodnia posiłki nie powtarzały się. Dowiezione posiłki i podane uczniom mają być zawsze gorące. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. Posiłki dostarczane będą środkiem transportu stanowiącym własność Wykonawcy, w specjalnych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wymagania dotyczące menu zawarte zostały w załączniku do SIWZ nr 8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie usługi w zakresie zbiorowego żywienia tj. dożywiania dzieci w szkole lub usługi prowadzenia stołówki, lokalu gastronomicznego lub gastronomicznych imprez dla grup większych niż 60 osób, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Osoby wykonujące prace przy produkcji lub w obrocie żywnością, wymagające bezpośredniego stykania się z produktami spożywczymi, muszą być zdrowe i dysponować stosownym, potwierdzającym to, orzeczeniem lekarskim wydawanym na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Każda osoba pracująca w gastronomii musi posiadać tzw. książeczkę sanepidowską, czyli książeczkę zdrowia (na potwierdzenie spełnienia tego warunku oferent załącza oświadczenie o posiadaniu przez Jego pracowników aktualnych badań)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbaszynek.pl, www.zst.zbaszynek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku,ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku,ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg na stronie Urzędu Gminy Zbąszynek TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PRZETARG III – OGŁOSZENIE

Zbąszynek: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
Numer ogłoszenia: 371368 – 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszynek , Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, tel. 068 3849140, faks 068 3849484.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi edukacyjne w ramach projektu /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/ Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług edukacyjnych w określonych zakresach tematycznych w ZST w Zbąszynku na rzecz uczniów tej placówki Przewiduje się. Zamówienie zostanie udzielone w 4 częściach, wg zestawienia, jak w załączniku A. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania koncepcji usługi edukacyjnej, w szczególności w zakresie przekazywanych treści i sposobu wykonywania usługi (prowadzenia wykładu). Opracowanie koncepcji następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego przy uwzględnieniu ram prawnych projektu i rozeznania co do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania lub wyboru materiałów edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania materiałów edukacyjnych do poziomu grupy. Zakup bądź powielenie materiałów edukacyjnych następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego w ramach środków finansowych projektu. W przypadku korzystania z materiałów szkoleniowych w postaci podręczników Wykonawca zapewni, aby podręczniki zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu: – materiałów szkoleniowych; – wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, ankiety, testy, etc.). Oznaczenia będą zgodne ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przeprowadzonych usług edukacyjnych za pomocą szkolnego dziennika zajęć, który zawierał będzie m.in: listę słuchaczy, weryfikację obecności na zajęciach uczestników szkolenia w każdym dniu świadczenia usług edukacyjnych, zakładany program szkolenia ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin szkoleniowych, realizację rzeczywistej usługi edukacyjnej ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, czas trwania (w godzinach szkoleniowych) podpis wykładowcy, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. Wykonawca nadto zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług edukacyjnych za pomocą Karty Pracy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy odbiorców usług edukacyjnych. Ilość sprawdzianów wiedzy w danej części zamówienia, czas ich przeprowadzenia, zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę odbiorców usługi w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w trakcie trwania szkoleń ankiet monitorujących jakość prowadzonych zajęć: przed rozpoczęciem i na zakończenie wykonywania usługi edukacyjnej, opracowania tych ankiet w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego, a także sporządzenia analiz podsumowujących wyniki tych ankiet. Wykonawca zobowiązuje się do analizy treści sporządzanych przez uczestników szkolenia ankiet i dostosowania warunków realizacji szkolenia oraz poziomu merytorycznego do sugestii uczestników szkolenia, przy czym dokonuje to po konsultacji i z uzgodnieniem zmian z Zamawiającym. Ankiety należy przeprowadzać poza zakontraktowanym czasem udzielania usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Kart Pracy i szczegółowego i rzetelnego dokumentowania czasu pracy w związku z projektem oraz ewentualnie innymi projektami, w jakie jest zaangażowany..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykształcenie minimum inżynierskie, wyższe kierunkowe (okazanie się dyplomem – kserokopie potwierdzone przez Oferenta) z przygotowaniem pedagogicznym
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zst.zbaszynek.pl, www.bip.zbaszynek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 66-210 Zbąszynek, ul. Kolejowa 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 09:00, miejsce: należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Projektowanie Terenów Zielonych (projektowanie terenów m.in. w programie GardenPhilia Pro, tworzenie makiet i prace w terenie) 1grupa 10 osób 88 h.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 10 osób 88 godzin w terminie 01-09-2013 do 30-06-2014 i 01-09-2014 do 30-11-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia z fizyki (zjawiska i procesy towarzyszące żeglowaniu, doświadczenia).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 10osób 36 h okres 01-10-2013 do 28-02-2014..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia rozwijające na obozie letnim – jęz. niemiecki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 20osób 32 h okres 18-08-2014 do 27-08-2014.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia rozwijające na obozie letnim – jęz. angielski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1grupa 20osób 32 h okres 18-08-2014 do 27-08-2014..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia – 30

Przetarg na stronie Urzędu Gminy Zbąszynek TUTAJ