Technik Architektury Krajobrazu

Architektura krajobrazu jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną architektury. Technikum kształci w zakresie podstaw projektowania architektury krajobrazu, zasad kompozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i rysunku a także produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i konserwacji terenów zieleni.
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika architektury krajobrazu.
Absolwenci szkoły mogą podejmować studia lub podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp., w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Jakie umiejętności zdobędziesz:

  • Znajomość  roślin ozdobnych – rozpoznawanie gatunków roślin, określanie ich wymagań świetlnych, wodnych i pokarmowych.  Dobieranie roślin do projektów ogrodów oraz miejskich terenów zieleni.
  • Projektowanie terenów zieleni – tworzenie oryginalnych projektów ogrodów i miejskich terenów zieleni. Wykonywanie dokumentacji projektowo-technicznej.
  • Urządzenie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

Dodaj komentarz