bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Deklaracja dostępności głównej strony szkolnej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CKZiU w Zbąszynku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Błaszkiewicz.
 • E-mail: joanna.blaszkiewicz@zstzbaszynek.pl
 • Telefon: 68 384 93 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II
 • Adres: ul. Kolejowa 4 66-210 Zbąszynek
 • E-mail: zst@zbaszynek.pl
 • Telefon: 68 384 93 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły:

 • Wejście Główne: do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kolejowej, prowadzą do niego schody. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych od tego wejścia.
 • Wejście Drugie: do budynku prowadzi drugie wejście znajdujące się od strony boiska szkolnego. Znajdują się tam schody prowadzące do wejścia oraz pochylnia zamontowana z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

Miejsca parkingowe:

 • Przed wejściem głównym od strony ulicy Kolejowej znajduje się parking betonowy oraz parking gruntowy tuż przed samym wejściem do szkoły.
 • Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych tzw. koperta.

Obsługa i udzielanie informacji:

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Nie ma widocznego rozkładu pomieszczeń na terenie szkoły.
 • Możliwy jest kontakt telefoniczny, mailowy, przesyłanie faksów.
 • Nie ma tłumacza języka migowego.
 • Nie ma systemów FM, pętli indukcyjnych, systemów na podczerwień i systemów Bluetooth.

Architektura budynku szkoły:

 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajdują się korytarze.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku jest częściowo dostosowana toaleta dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Szkoła zapewnia możliwość ewakuacji lub uratowania zdrowia dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Asysta pas przewodnika:

 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Narzędzie ułatwień dostępu znajduje się u góry strony po prawej stronie (na komputerach) lub na środku (na telefonach) i zawiera:

 • możliwość przełączenia strony na tryb nocny
 • możliwość przywrócenia domyślnego tryby na stronie
 • zmiany kontrastu na czarne tło i białe litery, czarne tło i żółte litery, żółte tło i czarne litery, żółte tło i niebieskie litery
 • zmiana wielkości czcionki na mniejszą, większą lub przywrócenie do domyślnej wartości

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Cały czas staramy się osiągnąć jak najwyższy poziom dostępu cyfrowego.