Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  • Terminy
Sesja 1: styczeń – luty 2019 (termin składania deklaracji: 09.09.2018)
część pisemna część praktyczna data wydania świadectw
10.01.2019 model „d” modele „w, wk, dk” 22.03.2019
09.01.2019 od 11.01.2019 do 16.02.2019
Sesja 2: czerwiec – lipiec 2019 (termin składania deklaracji: 18.02.2019 oraz do 29 marca 2019, po otrzymaniu wyników sesji styczeń-luty 2019)
część pisemna część praktyczna data wydania świadectw
18.06.2019 model „d” modele „w, wk, dk” 30.08.2019
17.06.2019 od 21.06.2019 do 04.07.2019
  • Komunikaty, ogłoszenia, deklaracje

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

 

  • Informacje dla Zdających

Części egzaminu

Część pisemna:

  •  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
  • czas 60 min.

Część praktyczna:

  • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
  • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

‐ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

‐ jakość rezultatu pośredniego,

‐ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

Informatory dla poszczególnych zawodów:

informator_technik_mechatronik

informator_technik_informatyk

informator_technik_elektryk

informator_technik_architektury_krajobrazu