bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|12-12-2012

Praca wakacyjna w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości legalnego zatrudnienia polskich studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Niemiec w okresie letniej przerwy wakacyjnej w 2013r.

W dniach od 12 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp. będzie prowadzić zapisy chętnych studentów/uczniów.

Zgodnie z przesłanymi przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacjami określającymi zasady zatrudnienia studentów/uczniów polskich na okres wakacji w Niemczech (lato 2013r.) o zatrudnienie mogą ubiegać się:

– studenci studiów dziennych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2013r.;

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2013r.;

> w wieku od 18 lat do 35 lat;

> posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),

> deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,

> nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

2 egzemplarze podania „Bewerbung 2013” wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie „Bewerbung 2013”;

1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego „Beschenigung über Deutschkenntnisse” z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego;

2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej;

1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.

  • Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

  • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
  • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni/szkoły;
  • zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę z
  • Podanie „Bewerbung 2013” należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce – dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
  • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i przez pracodawcę zostaną odrzucone;
  • Z uwagi, iż polscy studenci są mile widziani przez pracodawców niemieckich, rozszerzono ofertę na uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących);
  • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów i studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

> Każdy student/uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

– dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,

– dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,

– dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni/szkoły,

– dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem

– dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Przekazanie wypełnionych przez studentów formularzy do ZAV w Bonn nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez niemieckiego pracodawcę a dalsza korespondencja odbywa się pomiędzy nim a studentem/uczniem, bez udziału urzędu.

Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki formalne mogą pobrać formularze ze strony internetowej: www.wup.zgora.pl lub osobiście w dniach 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. w godzinach od 08.00 do 14.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34 (VIII piętro, pokój 5).

Poprawnie wypełnione komplety ww. dokumentów należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2013 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub do Oddziału Zamiejscowego WUP w Gorzowie Wlkp., ul Kombatantów 34 (VIII piętro, pokój 5) –w miejscu uprzedniego pobrania wniosku.

Zgłaszający się student/uczeń powinien okazać:

– ważną legitymację studencką lub uczniowską,

– dowód osobisty

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonów:

68/ 456 77 07 lub 95/ 72070 14.

Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów:

– Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

– Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.

– Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

– Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.

– Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.

– Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne).

– Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Z poważaniem

 

WICEDYREKTOR

ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

w Zielonej Górze

Łukasz Hudziak

Wzory dokumentów:

Bewerbung 2013

MB-Studenten_FB_Okt_2012

Zaświadczenie o znajomości niemieckiego

Zaświadczenie o wpisie na listę studentów

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy – 2013

zgoda na przetwarzanie danych osobowych